Uw partner in horizontaal

en verticaal transport

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kraanverhuur Boekestijn onderneemt bewust maatschappelijk verantwoord. Zij voert een actief MVO-beleid met als doel de balans tussen de drie elementen: People (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming), Planet (de effecten op het natuurlijk leefmilieu) en Profit (het economisch rendement)  in de bedrijfsvoering te bevorderen en zodoende de normen en waarden die al jarenlang door Kraanverhuur Boekestijn worden gehanteerd, verder uit te dragen.

People
Kraanverhuur Boekestijn is een echt familiebedrijf opgericht in 1943, waar inmiddels de 3e generatie in de bedrijfsleiding is toegetreden. Dit uit zich onder andere in de omgang met haar medewerkers. Er heerst openheid en een gemoedelijke sfeer. Kraanverhuur Boekestijn vindt betrokkenheid van medewerkers belangrijk en is trots op de lange staat van dienst van vele medewerkers en het feit dat binnen het personeelsbestand meerdere generaties van dezelfde families werkzaam zijn. Veiligheid wordt binnen de organisatie breed gedragen en werkplekken, werkmaterieel en werkmethodes worden zodanig ingericht, dat het risico voor medewerkers en derden op ongevallen en verzuim minimaal is. Om jongeren in de gelegenheid te stellen praktijkervaring op te doen worden jaarlijks stageplaatsen beschikbaar gesteld. Dit kunnen zogenaamde snuffelstages zijn evenals langere stageperiodes of leer-/werktrajecten.

Planet
Gestreefd wordt naar rendement, maar tegelijkertijd houdt Kraanverhuur Boekestijn rekening met het effect van haar activiteiten op het milieu. Zo wordt er bewust omgegaan met energie, wordt afval gescheiden en wordt bij de aanschaf van nieuw materieel stil gestaan bij de impact op het milieu. Investeringen zijn gericht op reductie van diesel-emissie. Door continu te investeren in nieuw materieel beschikt Kraanverhuur Boekestijn over een erg jong machinepark (gemiddeld niet ouder dan 4 jaar).  Zuinige transportmiddelen en vermindering van kilometers door een efficiëntere vervoersplanning besparen kosten en zorgen voor minder uitstoot. Kraanverhuur Boekestijn is gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder.

Profit
De pijler Profit wordt als randvoorwaarde voor continuïteit beschouwd en tegelijkertijd gezien als uitkomst van een samenhangend MVO-beleid tussen de 3 pijlers. Activiteiten worden beoordeeld op hun financieel rendement op de lange termijn, maar ook op hun winst op het gebied van milieu en op sociaal maatschappelijk vlak. Centraal staat het opbouwen en onderhouden van vaste relaties door als partner te fungeren, en door kwalitatief goede, betrouwbare en duurzame diensten te verlenen. Daarbij is er een continu streven naar verbetering.

↑ Top